تبلیغات
نقش فناوری اطلاعات در اموزش - فناوری اطلاعات و تحولات
چهارشنبه 9 فروردین 1391

فناوری اطلاعات و تحولات

• نوشته شده توسط: مینا خواجه رضایی

با دستیابی به اطلاعات و یا ایجاد ابزارهای آموزشی به شیوه های مختلف , گسترش دامنه های تجارت , فعالیت در زمینه های کاری مانند کاهش هزینه ها  دسترسی مستقیم به مشاغل و عدم وابستگی به محیط کار و... می تواند کارایی داشته و دگرگونی ایجاد کند.

طبق آمارهای منتشره امروز در کشورهای پیشرفته همزمان با توسعه     I.T  بحران تأمین نیروی انسانی شدت بیشتری یافته زیرا باید بپذیریم که تنوع و گسترش     I.T نیاز به تربیت مدیران این بخش را محسوس تر کرده است و در واقع به همین علت است که هر روزه از تعداد نیروهای انسانی متخصص د رکشورهای جهان سوم و از جمله ایران کاسته شده , از جانبی دیگر باید بپذیریم که با ورود هر چه بیشتر    I.T  در جامعه با چالشی به نام تأمین نیروی انسانی متخصص مواجه می شویم و از طرف دیگر تعداد مدیران   I.T  در کشور چندان قابل ملاحظه نیست و همین امر در آینده باعث ورود کارشناسان خارجی با مبالغ هنگفت در جامعه و در نتیجه خروج هر چه بیشتر سرمایه و قشر متخصص داخلی می شود. 


نظرات()

 
1.gif - 27.4 Kb">